De kenmerken van een goede coach: dit zijn de 14 belangrijkste - Het NLP Instituut (2023)

De meeste coaches vragen het zichzelf wel eens af: wat zijn de kenmerken van een goede coach? Vooral als je net begint als coach ben je misschien nog op zoek naar bevestiging van je coachingskwaliteiten. Maar ook als je al langer in het vak zit, is het behulpzaam om regelmatig na te denken over jouw kwaliteit als coach. Je wilt immers het beste aan jouw cliënten bieden. Hoewel elke coach een eigen stijl heeft, zijn er een aantal overeenkomstige kenmerken die van een gewone coach, een goede coach maakt. Het NLP instituut zet deze belangrijkste kenmerken van een goede coach voor je op een rij. Bezit jij ze?

Kenmerken goede coach: vertrouwen en veiligheid

1. Een goede coach bouwt aan vertrouwen

Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede coach is het vermogen om vertrouwen op te wekken en een veilige omgeving te creëren voor de cliënt. Zonder vertrouwen voelt een cliënt zich niet veilig, en is hij of zij niet open. Dit is wel nodig om iemand goed te begeleiden. Een goede coach kent de coaching tools die helpen om vertrouwen en veiligheid te creëren. Denk aan kalibreren (het lezen van mensen) en rapport maken (een connectie maken). Je weet hoe je deze tools professioneel kunt toepassen.

2. Je bent objectief en neutraal

Je objectief opstellen als coach en de positieve intentie van het gedrag van de cliënt zien, ook als dit ongewenst gedrag is. Kun jij dat? Zonder oordeel in gesprek gaan met je cliënt is één van de belangrijkste kenmerken van een goede coach. Het lijkt makkelijk, maar is het niet. Het betekent dat je respect hebt voor het wereldbeeld van de ander. Ook als deze afwijkend is van die van jou. Sommige coaches hebben zonder dat ze het doorhebben toch een oordeel over hoe de cliënt dingen aanpakt. Ze vinden daar wat van en uiten dit, waardoor de veiligheid weg is.

“Oordeelloos coachen zorgt voor gelijkwaardigheid en wederzijds respect tussen jou en de cliënt, waardoor de veiligheid toeneemt.”

3. Dag ego, hallo client!

Niets is vervelender voor een cliënt als hij of zij het gevoel heeft niet gezien en gehoord te worden door een coach. Een goede coach stelt zich daarom altijd in dienst van de ander. Dat betekent dat je 100% aandacht hebt voor de cliënt, en dat je jouw ego en eigen problemen buiten de deur laat. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van de ander is. Daarnaast praat je niet continu over jezelf, maar laat je vooral de cliënt aan het woord. Alleen als je cliënt tegen jou opkijkt, of je je cliënt met een persoonlijk verhaal iets kunt leren, deel je kort jouw verhaal.

4. Je bent menselijk en authentiek

Dat een goede coach zijn ego en persoonlijke problemen buiten de deur laat, betekent niet dat je een robot moet zijn. Een goede coach is menselijk, eerlijk, en kan dit op gepaste wijze delen. Geen enkele coach is perfect, en dat hoeft ook niet. Cliënten willen geen nep vrolijke coach of een afstandelijke, kille coach voor zich hebben zitten. Dat zorgt enkel voor afstand en minder vertrouwen. Als iets je raakt, mag je dit als coach dus best laten zien en delen. Het laat zien dat jij ook gewoon mens bent. Daarmee geef je indirect toestemming aan je cliënt om ook mens te zijn en te voelen, wat tot vertrouwen en veiligheid leidt.

5. Practise what you preach

Doe jij zelf wat jij je cliënten adviseert? Een goede coach is een positief voorbeeld en leeft zijn eigen advies. Wat je zegt is in lijn met je gedrag, en wat je anderen adviseert pas je zelf ook toe. Als je bijvoorbeeld iemand aanraadt om dagelijks te mediteren, dan is het geloofwaardiger als jij dat ook doet als coach. Als je incongruent bent, waarbij wat je zegt en doet niet op een lijn liggen, kom je minder geloofwaardig over als coach. Dat vermindert het vertrouwen.

Kenmerken goede coach: goede communicatie

Goed kunnen communiceren is één van de kenmerken van een goede coach die flink onderschat wordt. We kunnen allemaal communiceren, maar het zit hem in de nuancen. Een goede coach zet de verbale en non-verbale communicatie zorgvuldig en bewust in om de coachingsdoelen te realiseren.”

6. Resultaatgericht communiceren

Resultaatgericht communiceren is essentieel in coaching. Een cliënt schakelt een coach in omdat ze een oplossing of antwoord willen. Niet omdat ze alleen maar hun hart willen luchten. Een goede coach bereikt binnen 1 sessie al een doorbraak, of een nieuw inzicht waar de cliënt mee verder kan. Door goed te observeren ziet de coach of door middel van communicatie de gewenste doelen behaald worden. Dwaalt het gesprek af? Dan zorgt een goede coach weer voor structuur en focus om alsnog de gewenste coachingsdoelen te realiseren.

7. De juiste vragen op het juiste moment

Een goede coach stelt de juiste vragen op het juiste moment en gaat daarmee de diepte in om helderheid te creëren voor de cliënt. Door goed door te vragen kom je als coach tot diepere gevoelslagen en de kern van het probleem. Je begeleidt de cliënt vervolgens naar een oplossing. Een goede coach draagt overigens zelf geen oplossingen aan, maar stelt vragen en doet suggesties die de cliënt laten nadenken en verder helpen. Je activeert de hulpbronnen die in de cliënt aanwezig zijn en weet de oplossingen en inzichten uit de cliënt zelf te halen.

Kenmerken goede coach: resultaatgericht coachen

8. Doorbreken van patronen door maatwerk

Weet jij wanneer je welke (communicatie)tools en theorieën in de praktijk toe kunt passen? En kun je daarin flexibel zijn? Eén van de kenmerken van een goede coach is coaching op maat maken; dat betekent dat je weet wanneer je wat toepast in de praktijk om resultaat te behalen. Oftewel: je kunt patronen herkennen en de juiste interventie toepassen. Interventies zijn technieken die je toepast om een patroon te veranderen, zoals associatie, visualisatie of het gebruik van metaforen.

9. Een positieve focus

Een goede coach maakt verandering voor cliënten leuker en makkelijker door de focus en communicatie positief en luchtig te houden. Je gaat oplossingsgericht en positief te werk. Je nodigt een cliënt uit te ervaren en onderzoeken wat er wél mogelijk is. Focust op het positieve resultaat dat een verandering oplevert. Als coach is het dus niet jouw taak om de pijn van een cliënt te verwerken zoals een therapeut doet. Je leert de cliënt om op een andere manier met pijn om te gaan. Je laat zien dat verandering plezier oplevert en begeleidt ze daar op een behapbare manier naartoe.

“A good coach will make you see what you can be, rather than what you are.”

10. Verantwoordelijkheid en motivatie

Je hebt het zelf te doen, maar hoeft het niet alleen te doen. (Bouke de Boer, NLP coach) Een goede coach motiveert de cliënt verantwoordelijkheid te nemen om zelf de verandering te realiseren. Je bent er om de cliënt te begeleiden en te helpen, maar laat de verantwoordelijkheid bij hem of haar. Je weet hoe je de motivatie en inzet van je cliënten kunt vergroten met behulp van motivatietechnieken zoals de hefboomtechniek. Daarmee laat je de cliënt inzien wat het kost om een probleem te behouden, en wat het oplevert om er vanaf te zijn.

11. Een goede coach voorkomt ongezonde symbiose

Een goede coach wil ongezonde symbiose voorkomen, waarbij de cliënt te afhankelijkheid is van de coach. De cliënt gaat dan een onnodig lang coachingstraject aan, en vindt het moeilijk te functioneren zonder coaching. Dat is fijn voor je portemonnee, maar niet voor de cliënt zelf: die wordt er niet mee geholpen. Een goede coach leert de cliënt juist om autonoom beslissingen te nemen en zelfstandig verandering te realiseren. Je laat ze zien dat alles wat ze nodig hebben in hen zelf beschikbaar is. En vooral hoe ze daar toegang tot hebben. Daarmee help je een cliënt daadwerkelijk vooruit, in plaats van achteruit.

Kenmerken goede coach: (persoonlijke) ontwikkeling

12. Je hebt een coachingsopleiding gedaan en maakt coachingsuren

Een goede coach heeft een gedegen, erkende opleiding gevolgd. Coaching is een beroep, geen hobby. In een goede opleiding krijg je tools, kennis en technieken aangereikt waarmee je de (basis) kenmerken van een goede coach ontwikkelt. Tevens maak je coachingsuren, zodat je het geleerde in de praktijk toe kunt passen en het je eigen maakt. Hoe meer vlieguren jij maakt, hoe meer je jouw unieke stijl vindt en hoe beter jij wordt in coaching.

13. Nieuwsgierigheid en plezier

Heb jij van nature een nieuwsgierigheid naar gedragspatronen, beweegredenen en drijfveren van mensen? En heb je een passie voor persoonlijke ontwikkeling en coaching? Dat is mooi, want een goede coach is nieuwsgierig en leergierig; je wilt dingen begrijpen, weten wat onder iemands gedrag ligt. Je neemt niet zomaar iets aan of vult niet zomaar iets in. Deze nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je plezier ervaart in het coachen, waardoor je automatisch een betere coach wordt.

14. Blijven ontwikkelen als mens én coach

Last but not least: Een goede coach blijft zich ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak, in plaats van in zijn of haar eigen bubbel te blijven. Je houdt intervisies met andere coaches, waarin je klantcases en coachingstechnieken bespreekt. Daarmee krijg je feedback van andere professionals waardoor jij kunt groeien als coach. Ook volgt een goede coach trainingen en cursussen om op de hoogte te blijven van het vakgebied en nieuwe vaardigheden aan te leren. En daarnaast heeft elke goede coach vaak ook een eigen coach om zichzelf op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen. Want hoe beter en zekerder je als coach in je vel zit, hoe beter jij kunt coachen.

Wil jij je coachingsvaardigheden verbeteren? Dan is NLP wat voor jou! Download de gratis opleidingsbrochure voor meer informatie over onze opleidingen, of bekijk de masteropleiding.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 02/24/2023

Views: 5830

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.